Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Σ.E.Μ. και άλλων παρόμοιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Ε.Ε. και εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 4.1.Β/11


Εταίροι: Διάσταση Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. (ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ), Επιστημονική Εταιρία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ) & Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφηση & Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ ΑΕ)

Αναθέτων φορέας:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Υπουργείο Εσωτερικών.

Το έργο 4.1.Β/11 «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρόμοιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο ΕΕ και εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υπάγεται στην Προτεραιότητα 4 «ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Υπουργείο Εσωτερικών.Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρόμοιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο ΕΕ και εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το  έργο  επιδιώκει ειδικότερα-μέσω μιας σειράς αλληλο-ενισχυόμενων και αλληλο-συμπληρώμενων δράσεων: α) να ενισχύσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών, β) να ενθαρρύνει τη διάχυση της γνώσης, γ) να ενισχύσει τους μηχανισμούς σχεδιασμού και εφαρμογής των σχετικών πολιτικών, δ) να ενθαρρύνει την εν δυνάμει ανάπτυξη κοινών δράσεων και ε) να προωθήσει με συστηματικό τρόπο τη συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών για την ενσωμάτωση των υ.τ.χ. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται  α) η προβολή του ρόλου που διαδραματίζουν τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και η ανάδειξη του έργου τους, β) η καταγραφή καινοτόμων πολιτικών σε τοπικό επίπεδο και γ) η διάδοση βέλτιστων πρακτικών των φορέων για την ένταξη των Υ.Τ.Χ.

Η συνεργασία των φορέων  αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από την επιτυχή υλοποίηση προγενέστερων προγραμμάτων του ΕΤΕ και ειδικότερα τα έργα 4.1/10 και 1.4/09 σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τις επόμενες δράσεις:

- Ανάπτυξη Δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρόμοιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο ΕΕ και εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

-  Οργάνωση 5 Εργαστηρίων Διαβούλευσης (Workshops)

-  Συγγραφή  4 θεματικών Οδηγών

Πρακτικές, ειδικά ζητήματα ένταξης στην αγορά εργασίας όπως η αναγνώριση των δεξιοτήτων, πρακτικές για την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, ζητήματα φύλου.

-  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα διάδρασης
Η ανάπτυξη και η λειτουργία της ηλεκτρονικής διαδραστικής πλατφόρμας επικοινωνίας-συμμετοχής (eΣυμμετέχω) θα αξιοποιήσει τα κατάλληλα εργαλεία λογισμικού για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συμμετοχής των μελών του Δικτύου, την τεκμηρίωση των δράσεων του και την υποστήριξη κοινών δραστηριοτήτων των ομάδων εργασίας του.

-  Έκθεση Συμπερασμάτων του Δικτύου
Καταγραφή και σύνθεση των προβληματισμών, των πορισμάτων και των προτάσεων που θα προκύψουν από τις εργασίες του δικτύου με στόχο τη συμβολή στο διάλογο και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο πεδίο της ένταξης του μεταναστευτικού πληθυσμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διοργάνωση Διακρατικών Εργαστηρίων
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
NEWSLETTER ΜΑΪΟΣ 2013
NEWSLETTER Ιούνιος 2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνέντευξη Τύπου 26/6/2013
Δελτίο Τύπου - Πρόσκληση
Δελτίο Τύπου – Απολογιστικό

Εργαστήρια Διαβούλευσης – Workshops

ΑΘΗΝΑ

Δ.Τ. Ανακοίνωση Εργαστηρίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δ.Τ. Ανακοίνωση Εργαστηρίου
Δ.Τ. Αποτελέσματα Εργαστηρίου

ΤΡΙΚΑΛΑ
Δ.Τ. Ανακοίνωση Εργαστηρίου
Δ.Τ. Αποτελέσματα Εργαστηρίου

ΚΑΒΑΛΑ

Δ.Τ. Ανακοίνωση Εργαστηρίου
Δ.Τ. Αποτελέσματα Εργαστηρίου


Διακρατικό Εργαστήριο Διαβούλευσης στα Τρίκαλα με θέμα:«Πρόσβαση στην αγορά εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών: Για μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ εργοδοτών, αυτοδιοίκησης και κοινωνίας των πολιτών»

Τετάρτη 22 Μαΐου 2013.

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ