Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής καλών πρακτικών κ.λπ. ανάμεσα στα μέλη των ΣΕΜ, ΔΡΑΣΗ 1.2/11


Εταίροι: Επιστημονική Εταιρία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ) & η Διάσταση Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. (ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ)

Αναθέτων φορέας: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Υπουργείο Εσωτερικών.

Η  Επιστημονική Εταιρία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ) & η Διάσταση Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. (ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ)  έχουν αναλάβει την υλοποίηση του Έργου: «Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής καλών πρακτικών κ.λπ. ανάμεσα στα μέλη των ΣΕΜ» - ΔΡΑΣΗ 1.2/11,το οποίο εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1 «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Το Έργο αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και κατάρτισης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) και του προσωπικού των Δήμων του συνόλου της επικράτειας που εμπλέκονται στην εφαρμογή των προτεινόμενων από αυτά δράσεων ένταξης, καθώς και η ανάδειξη των δυνατοτήτων – αρμοδιοτήτων των ΣΕΜ στη διαδικασία ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών. Χρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους και κατά 25% από Εθνικούς πόρους (Υπουργείο Εσωτερικών).

Ειδικότερα, μέσω μιας σειράς αλληλοσυνδεόμενων δράσεων το παρόν έργο επιδιώκει:
α) να αυξήσει και να βελτιώσει τη συμμετοχή των ΥΤΧ στα κοινά, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων τους,
β) Nα ενισχύσει και να προωθήσει τη λειτουργία των ΣΕΜ στο σύνολο των Δήμων της χώρας, γ) να αξιοποιήσει και να εμπλουτίσει τις υπάρχουσες δομές σχετικά με τα ΣΕΜ και
δ) Nα αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών, απόψεων, προβληματισμών και προτάσεων υλοποίησης τοπικών δράσεων μεταξύ των μελών των ΣΕΜ σε εθνικό επίπεδο.

Η επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων θα επιτευχθεί μέσω

α) Tης διεξαγωγής έρευνας διάγνωσης αναγκών των ΣΕΜ

β) Tης παροχής τεχνικής στήριξης με την


-  Λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης (κεντρικό γραφείο βοήθειας - helpdesk)
-  Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου (Call Center). Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί ήδη.
-  Συντήρηση, αναβάθμιση και λειτουργία ιστότοπου.(elearning.sem–ete.gr)
-  Διάθεση (παραγωγή και διανομή) ενημερωτικού υλικού.
-  H απασχόληση 4 έμπειρων συμβούλων τεχνικής υποστήριξης
-  H διεξαγωγή Roadshow microseminar σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας .

γ) Tης υλοποίησης δράσεων κατάρτισης

 Συγκεκριμένα προβλέπεται
•  H υλοποίηση 13 8ωρων σεμιναρίων σε κάθε περιφέρεια της χώρας για την πληροφόρηση των μελών των ΣΕΜ και των δημοτικών υπαλλήλων και την υποκίνηση της συμμετοχής τους στο συνολικό πλέγμα των ενεργειών κατάρτισης
•  H υλοποίηση 1 προγράμματος ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (elearning), με δυνατότητα παράλληλης κάλυψης της εκπαίδευσης του συνόλου των εμπλεκομένων στο σύνολο της χώρας. Η συγκεκριμένη ενέργεια θα υποστηριχθεί με τη διάθεση κατάλληλων χώρων στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, για την εξασφάλιση της πρόσβασης των μεταναστών
•  H υλοποίηση 8 σεμιναρίων σύγχρονης τηλεκατάρτισης (ένα μηνιαίως) με συνδυασμό σταθερού και πρόσθετου εκπαιδευτικού περιεχομένου για την κάλυψη των διαφορετικών θεματικών των τοπικών σχεδίων ένταξης
•  H υλοποίηση Roadshow microseminar για την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών κάθε ΣΕΜ / Δήμου, με χρήση τεχνικών  coaching σε κάθε δήμο της χώρας, την υλοποίηση των οποίων θα αναλάβουν εξειδικευμένα στελέχη παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών της σύμπραξης.
Η διεξαγωγή των σεμιναρίων θα συνοδεύεται από τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με κάθε δήμο για την αποτύπωση των αναγκών του.

δ) Tης υλοποίησης δράσεων δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών μέσω δημιουργίας ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας.

 Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας δίνει ειδικότερα τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης στους εμπλεκόμενους για θέματα ένταξης μεταναστών, ενώ παράλληλα  αποτελεί και βασικό σημείο πληροφόρησης για ειδικούς και για το ευρύ κοινό, μέσω της οποίας  είναι δυνατή η πρόσβαση στις καλές πρακτικές τόσο μεταξύ Δήμων όσο και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην ανάρτηση πληροφοριών σε ζητήματα ένταξης μεταναστών και πληροφόρησης για την υλοποίηση σχετικών δράσεων. Επιπρόσθετα,  αποτελεί ένα forum προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων σε σχετικά ζητήματα μεταξύ των Δήμων της χώρας. Η βιωσιμότητα της πλατφόρμας έχει διασφαλιστεί μέσω της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) η οποία και έχει δεσμευθεί για την ανάληψη συντήρησης της πλατφόρμας και τη βιωσιμότητα μετά την λήξη του έργου.
Στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία ΕΠΕΚΣΑ/ ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ θα αξιοποιήσει την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απέκτησε από την επιτυχή υλοποίηση του έργου 1.4/09 (παροχή τεχνικής στήριξη στα ΣΕΜ), καθώς και του έργου 4.1/10 (δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ).


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Υπηρεσίες Τεχ. & Γραμ. Υποστήριξης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υπεργολάβων Τεχ. & Γραμ. Υποστήριξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Δημοσιότητα Έργου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υπεργολάβων Δημοσιότητας
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ – LEAFLET
NEWSLETTER ΜΑΪΟΣ 2013
NEWSLETTER Ιούνιος 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ναύπλιο – 30/6)
Πρόσκληση Εκδήλωσης
Πρόγραμμα Εκδήλωσης
Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα

Διαδικτυακή Συν.Τύπου ΚΕΔΕ 28/6
Δελτίο Τύπου - Πρόσκληση
Δελτίο Τύπου - Απολογιστικό

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Επιμορφωτικά Σεμινάρια Μελών ΣΕΜ

ΚΟΖΑΝΗ
 Δ.Τ. Ανακοίνωση Σεμιναρίου
Δ.Τ. Αποτελέσματα Σεμιναρίου

ΑΘΗΝΑ

Δ.Τ. Ανακοίνωση Σεμιναρίου
Δ.Τ. Αποτελέσματα Σεμιναρίου

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 Δ.Τ. Ανακοίνωση Σεμιναρίου
 Δ.Τ. Αποτελέσματα Σεμιναρίου

ΚΕΡΚΥΡΑ
 Δ.Τ. Ανακοίνωση Σεμιναρίου
 Δ.Τ. Αποτελέσματα Σεμιναρίου

ΤΡΙΚΑΛΑ
 Δ.Τ. Ανακοίνωση Σεμιναρίου
 Δ.Τ. Αποτελέσματα Σεμιναρίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Δ.Τ. Ανακοίνωση Σεμιναρίου
 Δ.Τ. Αποτελέσματα Σεμιναρίου

ΧΑΝΙΑ
 Δ.Τ. Ανακοίνωση Σεμιναρίου
 Δ.Τ. Αποτελέσματα Σεμιναρίου

ΠΑΤΡΑ
 Δ.Τ. Ανακοίνωση Σεμιναρίου
 Δ.Τ. Αποτελέσματα Σεμιναρίου

ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 Δ.Τ. Ανακοίνωση Σεμιναρίου
 Δ.Τ. Αποτελέσματα Σεμιναρίου

ΧΑΛΚΙΔΑ
 Δ.Τ. Ανακοίνωση Σεμιναρίου
 Δ.Τ. Αποτελέσματα Σεμιναρίου

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
 Δ.Τ. Ανακοίνωση Σεμιναρίου
 Δ.Τ. Αποτελέσματα Σεμιναρίου

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
 Δ.Τ. Ανακοίνωση Σεμιναρίου
 Δ.Τ. Αποτελέσματα Σεμιναρίου

ΣΥΡΟΣ
 Δ.Τ. Ανακοίνωση Σεμιναρίου
 Δ.Τ. Αποτελέσματα Σεμιναρίου