Πρόσκληση για ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης για υποβολή του προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020, Investment Priority 6c


Αθήνα, 07.03.2016

 

Πρόσκληση για ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης για υποβολή του προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020

 

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη – ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό πρότασης στον επενδυτικό άξονα: Investment Priority 6c (Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν ταχυδρομικά βιογραφικό προσφορά για την προετοιμασία της πρότασης και του φακέλου υποψηφιότητας μέχρι την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 στα γραφεία της Επιστημονικής Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη – ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α, Κλεισόβης 12, 10678, Αθήνα.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του συμβούλου θα είναι η εύρεση των κατάλληλων εταίρων από Ελλάδα και Βουλγαρία, η προετοιμασία της σύμπραξης εταίρων, ο σχεδιασμός της πρότασης, η παρουσίασή της και οι πιθανές αναπροσαρμογές, ο συντονισμός των δράσεων που απαιτούνται για την προετοιμασία του φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και η υποβολή στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά προτίμηση εμπειρία στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».

 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕΚΣΑ

Αντώνιος Κώστας